Jaarverslag 2022

Bericht van de Raad van Toezicht

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model met één directeur-bestuurder (‘het bestuur’). De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Beeld & Geluid. Ook staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad en advies terzijde. Bij de invulling van zijn taak richt de Raad zich op het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In de uitvoering van zijn taak als toezichthouder neemt de Raad van Toezicht de toepasselijke wet- en regelgeving en de bepalingen uit de statuten in acht. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur en de organisatie past de daarin opgenomen aanbevelingen toe om onafhankelijk toezicht te kunnen waarborgen.

In 2022 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer waarvan vier reguliere vergaderingen en twee extra online vergaderingen vanwege de intentie van de organisatie om een verregaande samenwerking aan te gaan met Broadcast Magazine.

Het jaarlijkse werkbezoek vond plaats in september aansluitend aan een vergadering in Amsterdam. In het programma werd aandacht besteed aan de journalistieke propositie en de perscollectie van Beeld & Geluid. Daarbij werd een bezoek gebracht aan het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) waar een deel van de perscollectie ligt opgeslagen. De Raad werd nader geïnformeerd over de activiteiten op nieuws- en mediawijsheid op een bijzondere plek binnen het IISG; de zaal die vroeger het Persmuseum vormde.

In elke vergadering werd de Raad door het bestuur bijgepraat over de stand van zaken in de organisatie en geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de (meerjarenplan)doelen door middel van het KPI dashboard.

Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen en waar nodig extra, vond overleg plaats tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. Hierover is door de voorzitter verslag gedaan aan de overige leden van de Raad. Het jaarlijks gesprek tussen de voorzitter van de OR en de Raad is vanwege de OR verkiezingen in najaar
2022 herpland naar maart 2023. De Raad maakt graag kennis met de OR in zijn nieuwe samenstelling en nieuwe voorzitter.

Naast het contact met de OR is de Raad bij de organisatie betrokken door het bijwonen van diverse evenementen uit persoonlijke interesse of als lid van de Raad. Zo vergezelt voorzitter Onno Hoes het bestuur jaarlijks bij het Vriendenloterij Goed Geld Gala. Ook worden nieuwe leden van het managementteam van de organisatie uitgenodigd in de Raadsvergaderingen om nader kennis te maken.

Strategische ontwikkelingen

Vanuit zijn toezichtstaken besteedde de Raad van Toezicht aandacht aan de voortgang en realisatie van de belangrijkste strategische ontwikkelingen van Beeld & Geluid. De Raad richtte zijn aandacht op een aantal specifieke onderwerpen: de vernieuwing van het museum van Beeld & Geluid, Beeld & Geluid Den Haag, de samenwerking met Broadcast Magazine en de voortgang van de doelen in het meerjarenbeleidsplan.

In 2021 gaf de Raad reeds zijn toestemming voor de fusie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Beeld & Geluid Den Haag. In 2022 heeft de Raad de fusievoorstellen beoordeeld en daarop akkoord gegeven. Na de inzageperiode bij de Kamer van Koophandel zijn geen bezwaren aangetekend. De Raad heeft de fusie nogmaals formeel bekrachtigd.

De Raad werd nauw geïnformeerd over de activiteiten, financiën en uitkomsten van (due diligence)onderzoeken die ten grondslag lagen aan de verregaande samenwerking met Broadcast Magazine. De Raad heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt tweemaal extra (online) te vergaderen met het bestuur en de financieel directeur van Beeld & Geluid. Alle informatie en argumenten in acht nemende, hebben zij akkoord gegeven op deze samenwerking.

De voortgang van de meerjarenplandoelen en Beeld & Geluid Den Haag werd elke vergadering gerapporteerd in een kwartaalrapportage waarin de voortgang op basis van KPI’s is vastgelegd. In december heeft de Raad bij Beeld & Geluid Den Haag vergaderd en werden zij door de vestigingsdirecteur Sarah-Jane Earle geïnformeerd over de activiteiten aldaar.

Tevens keurde de Raad na voorbereiding door de Auditcommissie het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021, de budgetaanvraag 2023, het jaarplan en de financiële forecast voor 2023 goed.

Remuneratiecommissie en Auditcommissie

De Raad van Toezicht benoemt zelf zijn leden aan de hand van een vastgestelde profiel. De voorzitter vormt een uitzondering; die wordt formeel door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap benoemd. De Raad streeft ernaar alle beschreven competenties in het profiel vertegenwoordigd te zien in de samenstelling van de Raad.

De remuneratiecommissie wordt gevormd door Arendo Joustra en Julia Noordegraaf.

In 2022 trad Jenny Puzelik af uit de Raad van Toezicht. Haar indiensttreding bij Vincent TV Producties tijdens haar raadsperiode was niet verenigbaar met de statuten van Beeld & Geluid. Daarom ontstond er een vacature op het profiel dat ervaring in en/of bekendheid met de wereld van media en/of digitalisering beslaat binnen de Raad. In de heer Taco Zimmerman heeft de Raad een goede vervanger gevonden. De werving geschiedde openbaar.

In september van dit jaar trad Najima Khan uit de Auditcommissie en nam Taco Zimmerman haar plaats in. De heer Zimmerman vormt samen met Momet Abas de Auditcommissie, waarbij laatstgenoemde fungeert als voorzitter.

Zelfevaluatie

Conform de Governance Code Cultuur voert de Raad van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie uit naar het eigen functioneren en samenwerking met elkaar en het bestuur, ditmaal onder leiding van voorzitter Onno Hoes. In deze zelfevaluatie staat de Raad stil bij het eigen functioneren en het samenspel met het bestuur en de organisatie.

Beeld & Geluid RvT overzicht nevenfuncties 2022/2023

Naam RvT lid

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Onno Hoes

Voorzitter

Waarnemend Burgemeester
Gemeente Roermond

 • Bestuurslid United World College Maastricht
 • Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Vice voorzitter landelijk bestuur VVD
 • Vice voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Bestuurslid The Dutch Masters
 • Commissaris MVV Maastricht
 • Lid Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp Vught

Julia Noordegraaf

Lid remuneratiecommissie

Directeur Amsterdam Institute for Humanities Research

 • Vice-decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen UvA
 • Lid Bestuur voor Media Studies, Common Lab Research
 • Infrastructure for the Arts and Humanities - CLARIAH Vice President Time Machine Organisation
 • Lid Wetenschapscommissie IISG
 • Lid Scientific Advisory Board of the Austrian Centre for Digital Hurnanities and Cultural Heritage -ACDH-CH van de Austrian Academy of Sciences (ÖAW)

Arendo Joustra

Vice-voorzitter en lid remuneratiecommissie

Hoofdredacteur Elsevier Weekblad

 • Secretaris Willem Oltmans Stichting
 • Bestuurslid Bart Tromp Stichting
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Mediageheugen
 • Jurylid Theodore Roosevelt American History Award
 • Lid curatorium Roosevelt Chair in New Diplomatic History Universiteit Leiden
 • Bestuurslid Lucas Ooms Fonds
 • Voorzitter Jac. van Veen Persprijs
 • Lid Commissie Huizinga-lezing Universiteit Leiden
 • Lid Comité van Aanbeveling GerardvanWesterloo.nl
 • Lid Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering CAO voor het Uitgeverijbedrijf
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Jurylid Zilveren Camera

Hedwig Saam

Directeur Museum Het Valkhof

 • Lid Raad van Toezicht Wereldmuseum Rotterdam (WMR) en Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW, bestaande uit Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum en het Afrika Museum)
 • Jurylid Abe Bonnema Architectuur Prijs

Najima Khan

Advocaat en oprichter bij KHAN advocatenkantoor

 • Columnist bij het Advocatenblad
 • Lid RvT bij CPOW
 • Lid RvT bij Waterwolf B.V.
 • Lid Tuchtcommissie KNCB (Koninklijke Nederlandse Cricket Bond)
 • Lid RvT bij Morgenwijzer

Momet Abas

Voorzitter auditcommissie

Senior Commercial Contract Manager (DXC Technology)

 • Lid Raad van Toezicht – Stichting Competens IT Skills Fonds

Taco Zimmerman

Lid auditcommissie

Oprichter en vm. directeur Tuvalu Media Group

 • Lid Raad van Toezicht Naturalis Biodiversity Center
 • Lid Raad van Advies VU Entrepreneurship + Impact
 • Lid Raad van Toezicht Japanmuseum SieboldHuis
 • Algemeen bestuurslid Stichting Por Eso!

Taco Zimmerman

Lid auditcommissie

Beeld en Geluid Raad van Toezicht aftreedrooster 2022/2023

Naam RvT lid

1e benoeming

2e benoeming

uiterlijk defungeren

Onno Hoes (voorzitter)

11 juli 2019

11 juli 2023

11 juli 2027

Julia Noordegraaf

1 oktober 2016

1 oktober 2020

1 oktober 2024

Arendo Joustra

1 september 2017

1 september 2021

1 september 2025

Hedwig Saam

22 februari 2018

22 februari 2022

22 februari 2026

Najima Khan

25 juni 2020

25 juni 2024

25 juni 2028

Momet Abas

8 december 2020

8 december 2024

8 december 2028

Taco Zimmerman

20 juni 2022

20 juni 2026

20 juni 2030

PDF DOWNLOAD

Bericht van de Raad van Toezicht