Jaarverslag 2022

Vergelijkende cijfers

In deze jaarrekening zijn de begroting 2022 en de realisatie 2021 opgenomen.

Begroting 2022. Conform het handboek verantwoording bekostiging overige media-instellingen dient in het financieel jaarverslag bij voorkeur de door OCW goedgekeurde begroting ingediend te worden. Per 1 januari 2022 is Beeld en Geluid gefuseerd met Muziekweb en Beeld en Geluid Den Haag. Ten tijde van het opstellen en goedkeuren van de begroting 2022 was wel Muziekweb in de begroting opgenomen maar nog niet De begroting 2022 van Beeld en Geluid Den Haag. De fusie met Beeld en Geluid Den Haag heeft echter pas per 1 juli 2022 plaats gevonden. De begroting 2022 van Beeld en Geluid Den Haag was onderdeel van het fusiebesluit dat ook door het ministerie van OCW is goedgekeurd. De begroting 2022 zoals opgenomen in dit financieel verslag is derhalve de geconsolideerde begroting van Hilversum en Den Haag.

Realisatie 2021. Ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden zijn in dit verslag zijn de staten van baten en lasten van zowel Muziekweb, het museumfonds en Beeld en Geluid Den Haag over 2021 in de vergelijkende cijfers opgenomen.

PDF DOWNLOAD

Vergelijkende cijfers