Jaarverslag 2022

Kasstroomoverzicht 2022

(in euro's)

2022

2021

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

(16.038)

2.510.100

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen

3.720.534

3.486.765

- Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie kortlopende vorderingen

(839.231)

581.623

Mutatie vooruit ontvangen subsidie

107.732

2.111.989

Koersverschillen financiële vaste activa

(2.016)

Mutatie overige kortlopende schulden

14.805

(3.480.622)

3.001.824

2.699.755

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2.985.786

5.209.855

Ontvangen interest

(112.496)

(141.194)

Bijzondere baten en lasten

Ontvangen interest

(112.496)

(141.194)

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.873.290

5.068.661

Investeringen in materiële vaste activa

(5.472.584)

(7.002.645)

Investeringen in immateriële vaste activa

(880.000)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(6.352.584)

(6.674.246)

Aflossing van langlopende schulden

(1.043.370)

(985.986)

Betaalde interest

(2.748.968)

(2.848.722)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3.792.338)

(3.834.708)

Mutatie geldmiddelen

(7.271.632)

(5.440.293)

Saldo begin van periode

23.564.043

27.620.820

Saldo einde van periode

16.292.411

22.180.527

Mutatie geldmiddelen

(7.271.632)

5.440.293

PDF DOWNLOAD

Kasstroomoverzicht 2022