Jaarverslag 2022

Balans per 31 december 2022

Na verdeling resultaat

(in euro's)

31 december 2022

31 december 2021

ACTIVA

Vaste activa

A.I

Immateriële activa

3.228.557

3.045.696

A.II

Materiële vaste activa

47.255.995

44.806.806

A.III

Financiële vaste activa

33.721

31.708

Totale vaste activa

50.518.273

47.884.210

Vlottende activa

22.996.120

29.428.521

TOTALE ACTIVA

73.514.393

77.312.731

PASSIVA

Eigen vermogen

P.I

Algemene reserve

312.074

312.074

P.II

Bestemmingsreserves

12.049.080

15.496.755

P.III

Bestemmingsfonds OCW

994.300

424.127

Totaal eigen vermogen

13.355.454

16.232.956

P.VI

Totale langlopende schulden (> 1 jaar)

46.882.040

47.925.410

P.VII

Totale kortlopende schulden (< 1 jaar)

13.276.899

13.154.365

Totaal passiva

73.514.393

77.312.731

PDF DOWNLOAD

Balans per 31 december 2022