Jaarverslag 2022

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming 2022

(in euro's)

2022

Exploitatie resultaat

(2.877.502)

Af: Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing

600.000

Toevoeging OCW Bestemmingsfonds

570.173

Toevoeging overige bestemmingsreserves

266.656

Bij: Onttrekking uit bestemmingsreserve vernieuwing

1.373.723

Onttrekking uit egalisatiereserves

1.449.591

Onttrekking uit overige bestemmingsreserves

1.491.017

Mutatie algemene reserve

Verklaring Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid keurt de jaarrekening 2022 goed en stemt in met de daarin opgenomen verwerking van het resultaat.

Onno Hoes (Voorzitter)

Julia Noordegraaf

Najima Khan

Hedwig Saam

Taco Zimmerman

Arendo Joustra

Momet Abas

Hilversum 29 maart 2022

Controleverklaring

PDF DOWNLOAD

Overige gegevens