Jaarverslag 2022

Bijlagen

Besteding erfgoedwet subsidie

In euro's

Erfgoedwet 2022

Erfgoedwet 2021

Baten

Subsidie Erfgoedwet

119.004

114.805

Totale subsidies/bijdragen

119.004

114.805

Totaal baten

119.004

114.805

Lasten

Personeelslasten

91.239

43.479

Indirecte personeelslasten

7

Uitbestedingen

103.365

116.344

Totaal lasten

194.605

159.830

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

(75.601)

(45.025)

Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten

NWO/NWA ACKnowledge - Artists Community Knowledge

Onderzoekt alternatieve vormen van kennis die in de kunsten wordt geproduceerd: in kunstbibliotheken, audiovisuele collecties, kunstenaarscollectieven. Hoe kunnen we kennis die in deze hedendaagse kunstpraktijken wordt belichaamd, ontsluiten en delen? De focus ligt op collectieve, praktische en niet-gecodeerde kennis die in de kunsten bestaat.

AI4Media

Een vierjarig project gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. AI4Media ziet AI als een cruciale technologie die in dienst staat van de maatschappij en media. Het doel van het project is het realiseren van een netwerkinfrastructuur voor media en AI die het huidige gefragmenteerde Europese landschap rondom AI samenbrengt en diepere en duurzamere interacties tussen academisch onderzoek en de industrie zal bewerkstelligen. Beeld & Geluid brengt binnen het project een use case in vanuit de wensen voor op AI gebaseerde instrumenten in de sociale- en geesteswetenschappen.

Alliantie Digitaal Samenleven

De Alliantie Digitaal Samenleven is in 2020 als programma opgezet door Beeld & Geluid, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en co-founders Number 5 Foundation en VodafoneZiggo. Digitale inclusie is een ingewikkelde opgave, die vraagt om de gezamenlijk inzet van vele partijen. Daarom faciliteert de overheid de samenwerking met meer dan 30 maatschappelijke organisaties en bedrijven plus vele ervaringsdeskundigen die door bundeling van hun krachten via de Alliantie digitale inclusie in Nederland nastreven. Beeld & Geluid is penvoerder voor dit programma sinds 2020.

BeeReal

Met de campagne ‘Goed in gesprek over verkeerde informatie’ uit dit project wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie vergroten. In samenwerking met Kennisnet, Beeld & Geluid en het Practoraat Mediawijsheid. De campagne is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in het onderwijs, zorg en welzijn en de media, én op hun docenten. Deze groep staat centraal, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn. Beeld & Geluid neemt deel in het stuurteam. Gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

CCI Thrive

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Creative Europe Media programma. CCI Thrive onderzoekt het potentieel van sectoroverschrijdende bedrijfs samenwerkingen en coproducties om hun eigen digitale transformatie en toekomst vorm te geven.

C4Education

C4Education is een tweejarig project gefinancierd door de Europese commissie via het Creative Europe Media programma. Het doel is om een virtueel laboratorium te ontwikkelen voor digitale tools die kennisoverdracht op het gebied van cultureel erfgoed zullen bevorderen, bijvoorbeeld via museumtoepassingen, stadsgidsen of virtuele tentoonstellingen.

CLARIAH

Het infrastructuurproject CLARIAH en Beeld & Geluid hebben in april 2019 de Media Suite gelanceerd; de online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. Beeld & Geluid, Eye Filmmuseum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de Koninklijke Bibliotheek stellen grote delen van hun gedigitaliseerde collectie beschikbaar via deze omgeving. De bedoeling is dat meer instellingen zullen volgen. Dankzij de landelijke ICT-infrastructuur die in CLARIAH wordt gebouwd kunnen collecties ook online worden geraadpleegd.

Data als Kans

In het project wordt, in samenwerking met Bellingcat, Beeld & Geluid Den Haag en ANP een talentontwikkelingsprogramma gerealiseerd voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruikmakend van moderne data-analyse technieken en artificiële intelligentie. Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Dutch Media Week

Toont de ontwikkeling van de media en de impact ervan op mens en maatschappij. Samen met meer dan 100 partners belichten, stimuleren en promoten we de vele prachtige ontwikkelingen en initiatieven in de Nederlandse media-industrie. Beeld & Geluid Hilversum is deze week het kloppend hart van het festival, waarmee we bijdragen aan netwerkontwikkeling van de creatieve media-industrie. In Beeld & Geluid Den Haag vindt programmering plaats rondom nieuwswijsheid en journalistiek. Dutch Media Week verbindt het publiek aan de makers en de makers aan de professionals, talenten en investeerders. Dutch Media Week verbindt ook Hilversum, haar bewoners en de bedrijven. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hilversum, Stadsfonds Hilversum en provincie Noord-Holland.

European Digital Media Observatory (BENEDMO)

Het project BENEDMO is een Vlaams- Nederlands project om de verspreiding van desinformatie te onderzoeken en beperken. BENEDMO is onderdeel van het Europese project EDMO. De financiële ondersteuning van de EU stelt het project in staat om een netwerk van factcheckers in Vlaanderen en Nederland bijeen te brengen, software te ontwikkelen waarmee misinformatie op een efficiënte manier opgespoord kan worden. Beeld & Geluid is coördinator van het project, en gaat ervoor zorgen dat projectresultaten hun weg vinden naar het internationale netwerk.

Europeana CRAFTED

Het project beoogt de overdracht van Europese ambachten aan toekomstige generaties te ondersteunen door het samenbrengen, verrijken en promoten van materieel ambachtelijk erfgoed en het behoud van immateriële vaardigheden en kennis van ambachtslieden en vaklieden. Het doel van het project is meer dan 186.000 nieuwe objecten van hoge kwaliteit te verzamelen, die tastbare voorwerpen laten zien die door ambachtslieden zijn geproduceerd of gebruikt, en hun immateriële context documenteren, zoals technieken en kennis. Daarnaast zullen meer dan 26.000 reeds in Europeana bestaande archiefdocumenten worden geüpgrade naar open licentie. In CRAFTED leidt Beeld & Geluid de curatoriële en engagement activiteiten en zal het een reeks Europeana editorials ontwikkelen zoals video-interviews met ambachtslieden, online tentoonstellingen, blogs en edit-a-thons met een speciale focus op analoge mediaproductie. Beeld & Geluid zal ca. 85.000 (nieuwe) data bijdragen en verrijken.

Europeana Data Space

De gemeenschappelijke Europese data space voor cultureel erfgoed is het nieuwe initiatief van de Europese Commissie om de digitale transformatie van de Europese culturele sector te versnellen.

Het werk om de gemeenschappelijke Europeana data space voor cultureel erfgoed in te zetten wordt geleid door de Stichting Europeana in samenwerking met een consortium van 18 partners uit negen EU-landen. Het werk van het consortium wordt ondersteund door de Europeana Network Association (ENA), een sterke en democratische gemeenschap van meer dan 3.500 experts die werkzaam zijn op het gebied van digitaal erfgoed en het Europeana Aggregators Forum (EAF), het netwerk van nationale, domein- en thematische aggregators die culturele instellingen ondersteunen die gegevens verstrekken. De dataspace staat onder toezicht van de lidstaten in het kader van de deskundigengroep van de Commissie inzake de gemeenschappelijke Europese dataspace voor cultureel erfgoed (CEDCHE).

De data space voor cultureel erfgoed bouwt voort op de Europeana Digital Service Infrastructure (Europeana DSI) en de Europeana Strategie 2020-2025. Het zal linken naar relevante Europese, nationale en regionale initiatieven en platforms en interoperabele toegang bieden tot gegevens over cultureel erfgoed.

Europeana DSI 4

Europeana brengt digitaal erfgoed uit heel Europa samen en werkt aan nieuwe manieren om erfgoed te presenteren. Het initiatief wordt gefinancierd uit middelen van de EU. Beeld & Geluid is een van de kernpartners in dit project en is onder meer verantwoordelijk voor het mobiliseren van de audiovisueel erfgoed community (via EUscreen) en het coördineren van Europeana Tech, de community die zich richt op het het ontwikkelen van technische innovaties voor het annoteren, cureren en distribueren van digitaal erfgoed.

Europeana Sport

Mede gefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie (CEF). De hoeveelheid en kwaliteit van de via Europeana toegankelijke content en metadata rond het thema sport wordt vergroot. In dit project wordt een thematische aggregatie, curatie en presentatie in Europeana rond het thema sport beoogd. Met als doel een hoogwaardige thematische collectie over sport in Europeana bijeen te brengen.

Europeana Subtitled

Verenigt zeven grote nationale omroepen en audiovisuele archieven uit zeven Europese landen. Deze partners leveren meer dan 6.000 hoogwaardige audiovisuele materialen aan Europeana rond het thema ‘Broadcasting Europe’. Deze opnames worden zo geselecteerd dat ze de sociale, politieke en culturele veranderingen in Europa vanaf de jaren 1930 tot nu belichten, zoals die op televisie te zien zijn geweest. Het project zal AI-technologie toepassen op audiovisueel erfgoedmateriaal om ondertitels en bijschriften van hoge kwaliteit te produceren voor geselecteerde video-inhoud. Het project ondersteunt professionals uit de culturele erfgoedsector bij het gebruik van automatische spraakherkenning (ASR) en automatische vertaling (MT) door middel van een online opleidingspakket bestaande uit video tutorials, handleidingen en richtlijnen. Europeana Subtitled streeft ook naar een samenwerking met leerkrachten en museumeducatoren om leermiddelen met audiovisuele inhoud te creëren en de nadruk te leggen op het leren van talen met behulp van de CLIL-methodologie (Content Language Integrated Learning).

Europeana Translate

Beoogt verbindingen tot stand te brengen tussen Europeana en Automated Translation Digital Service Infrastructures (DSI’s), met als doel de bruikbaarheid van erfgoedbronnen te verbeteren door de metadata van meer dan 25 miljoen op Europeana beschikbare records te vertalen. Als resultaat zal het project de metadata op Europeana’s beschikbare records in het Engels vertalen en als verrijkingen terugsturen naar het Europeana Core Service platform. Alle hulpmiddelen zullen beschikbaar zijn voor hergebruik, ter ondersteuning van de doelstelling van eTranslation-diensten om taalbarrières te slechten en Europese burgers en instellingen te helpen met hun meertalige behoeften. De ondersteunende reeks hulpmiddelen zal onder een open licentie worden ontwikkeld om het gebruik ervan door instellingen voor cultureel erfgoed, dienstverleners en andere geïnteresseerde partijen mogelijk te maken.

Campagne Geheugen van Nederland

Een doorlopende, online mediacampagne op Facebook, Instagram en op de eigen site, geheugenvannederland.nl. In deze in 2020 gestarte collectieve campagne, waarvan campagneleider Beeld & Geluid de uitvoering doet en Koninklijke Bibliotheek de redactie, werkt een groeiend aantal erfgoedinstellingen samen. Ze presenteren erfgoedmateriaal uit de eigen collecties rondom een centraal thema, bijvoorbeeld ‘75 jaar vrijheid’. Hiermee wordt dit erfgoed landelijk beter zichtbaar en krijgt het gebruik van digitaal erfgoed door een breed publiek een stevige impuls. Erfgoedinstellingen kunnen zelf ook thema’s en content aandragen en op die manier deelnemen in het redactienetwerk. De samenstelling van de redactie varieert dus per thema.

HoMed (Homo Medicinalis) Recognising the voices of patients to retrace the opinions about medicines

Implementeert een SSH-onderzoeksinfrastructuur voor automatisch transcriptie van gevoelige audiovisuele opnames van medische consultaties over het gebruik van geneesmiddelen ( MedPharm). In HoMed wordt een standaard automatische spraakherkenner (ASR) voor het Nederlands aangepast aan MedPharm gesprekken, omdat essentieel jargon geen deel uitmaakt van het vocabulaire van de huidige generieke ASR. De ASR wordt bijgeschoold op bestaande radio- en tv-data en op zeer gevoelige AV-opnames van patiënt consultaties bij Nivel. Deze infrastructuur die wordt beschikbaar gesteld als onderdeel van de ASR-service in de Infrastructuur van CLARIAH (toegankelijk via de CLARIAH Media Suite) en via Stichting Open Spraaktechnologie is het te gebruiken als servicetool in soortgelijke projecten. De applicatie zal volledig voldoen aan de AVG.

InDICEs

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Horizon 2020 programma.

InDICEs wil beleidsmakers en besluitvormers in de culturele en creatieve industrie in staat stellen de sociale en economische impact van digitalisering in hun sectoren volledig te begrijpen en de behoefte aan innovatief (her)gebruik van culturele middelen aan te pakken.

Tegen het einde van het project zullen beleidsmakers een solide kader hebben om de impact van cultureel erfgoed te beoordelen en een open observatorium om de voortgang van de impact bij te houden. Cultureel erfgoedinstellingen zullen op hun beurt strategische beslissingen kunnen nemen die hen in staat stellen hun positieve bijdragen aan de culturele en creatieve industrie en de samenleving te vergroten.

Isdatechtzo.nl

Isdatechtzo.nl is ontwikkeld door Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met Beeld & Geluid Den Haag en ECP om bezoekers te informeren over de werking van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is.

De redactie van Isdatechtzo.nl wordt gevormd door medewerkers van Netwerk Mediawijsheid, Beeld & Geluid Den Haag en BKB | Het Campagnebureau. Voor de nieuwschecks op de website werkt Beeld & Geluid Den Haag samen met meerdere factcheckorganisaties.

Isdatechtzo.nl is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkeld en gefinancierd. Daarbij is vastgelegd dat Netwerk Mediawijsheid verantwoordelijk is voor alle inhoud en volledig onafhankelijk van het Ministerie van BZK opereert.

Kinderen in gesprek met Media

Onderzocht wordt hoe we op een verantwoordelijke manier kind-robot interactie kunnen vormgeven: niet alleen informerend op een manier die kinderen snappen en leuk vinden, maar ook met aandacht voor transparantie, privacy en bewustwording rond het gebruik van ‘artificiële intelligentie’.

Living Lab Open CultuurData

Waag, NPO, Beeld & Geluid en PublicSpaces exploreren samen met verschillende partners uit de creatieve industrie een ‘living lab’ om te leren hoe open source technologie kan bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties. Het doel van het project is leren hoe bestaande diensten, zoals NPO Start en het archief van Beeld & Geluid, kunnen bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties. In het project Living Lab Open Cultuurdata adresseren we gezamenlijke uitdagingen, waaronder het ontbreken van standaarden voor het zoeken en archiveren van deze digitale content. Daarbij is speciale aandacht voor het gebruikers- en publieksperspectief.

MediaNumeric

Heeft als doel een nieuwe generatie journalisten en multimediamakers op te leiden, en hen de tools te geven om een ​​Europees media-ecosysteem te creëren dat gebruikersgestuurd, eerlijk en evenwichtig, economisch duurzaam en technologisch geavanceerd is. Digitalisering heeft alle aspecten van het nieuwsmedialandschap veranderd, van de manier waarop content wordt gemaakt tot hoe deze wordt verspreid en ermee wordt omgegaan. MediaNumeric biedt studenten en jonge professionals in media- en communicatiestudies de theoretische kennis en vaardigheden die nodig zijn om hen aan te moedigen de kansen van datagestuurde journalistiek en mediaproductie te benutten. De alliantie speelt in op de behoeften van de nieuws- en media-industrie en koppelt deze aan het onderwijsaanbod van instellingen voor hoger onderwijs.

Mediaoorlog

De propaganda strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen verschillende mediaorganisaties wordt geanalyseerd en uiteindelijk gepresenteerd aan verschillende doelgroepen. Het doel is om het bewustzijn te vergroten over hoe nepnieuws en nieuwsmanipulatie in tijden van oorlog en crisis ontstaan en inhoud krijgen. Binnen het project worden nieuwe, digitale methodes ontwikkeld voor historisch onderzoek naar propaganda. Dit project zal daarbij voor het eerst systematisch onderzoek doen naar gedigitaliseerde mediabronnen uit deze periode. Deze aanpak stelt historici in staat om semantische patronen bloot te leggen en zo inzicht te krijgen in de verknopingen van de propaganda-narratieven. Gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Netwerk Digitaal Erfgoed

De erfgoedsector werkt in het Netwerk Digitaal Erfgoed samen om erfgoedcollecties zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te houden. De doelstellingen zijn samengevat in drie sleutelwoorden: digitaal erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring. Deze visie is de leidraad voor het netwerk en is verwoord in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld & Geluid is een van de vijf landelijke knooppunten die met elkaar het NDE-bestuur vormen en daarmee een voortrekkersrol vervult. De andere instellingen zijn Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nationaal Archief.

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van OCW en wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Omroep Human, Kennisnet en de Koninklijke Bibliotheek en heeft als doel iedereen in Nederland mediawijs te maken.

Het netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid; dat zijn onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

NewsArcade

Of het nu pure omroepen zijn of bedrijven die nieuwscontent in verschillende formaten aanbieden, mediakanalen worden allemaal uitgedaagd als nooit tevoren: ze moeten hun nut binnen democratische samenlevingen opnieuw bevestigen door de band met hun publiek te versterken en zelfs nieuwe verbindingen te leggen met delen van de bevolking die afstandelijk zijn geworden. Top-down benaderingen zijn niet de oplossing. Mediabedrijven kunnen zich niet langer zomaar presenteren als autoriteiten over wat goed of fout is, wat fatsoenlijk of absurd is. Hun publiek eist dat er rekening mee wordt gehouden. Bovendien moeten mediabedrijven bewijzen dat ze nuttig zijn en dat kan alleen als ze aan het publiek kunnen uitleggen waarom. NewsCraft pakt deze uitdagingen aan door journalistiek en nieuwsconsumptie nauw bij elkaar te brengen door middel van gamifications. Door de nodige tools en een nieuw formaat te creëren voor gegamificeerd nieuws dat een allesomvattend 360 graden nieuwsverhaal kan vertellen, wil het project de vaardigheden van burgers op het gebied van nieuwsgeletterdheid verbeteren, kritische denkvaardigheden ontwikkelen en zo de positie versterken van mediakanalen die ook in staat zullen zijn om profiteren van de verbeterde betrokkenheid bij nieuwsmedia en journalistiek. NewsCraft zou het enige gegamificeerde nieuwsverhaalformaat op de markt zijn dat is gebaseerd op echt, evoluerend nieuws. Voor mediabedrijven is het een manier om te innoveren en nieuwe manieren te ontdekken om nieuws te brengen. Door een schaalbaar formaat te creëren dat wordt ondersteund door ontwikkelingstools en distributiearchitectuur, in plaats van een eenvoudig product, stellen we elke mediaprovider in staat om de oplossing aan te passen aan zijn markt en zijn verschillende doelen, en zo hun activiteit te ondersteunen. Het format is niet beperkt tot nieuwsuitgevers: het biedt een oplossing voor allerlei soorten nieuwscontentaanbieders die digitaal een nieuw of ver verwijderd publiek willen bereiken. Het is ontworpen om bruggen te bouwen in een gefragmenteerde samenleving, op lokale, regionale, nationale en transnationale schaal.

OHSmart

‘Oral History – Stories at the Museum around Artworks’ (OH-SMArt) is een langetermijn initiatief om de digitale onderzoeksketen rondom het gebruik van Oral History en spoken fors te verbeteren narratieven, met onderzoek naar kunstwerken en musea als use case. Uniek houden audiovisuele opnamen over kunstwerken in hun archieven hebben musea een grote achterstand het vrijgeven en delen van deze informatie, vanwege de arbeidsintensieve workflow van het opslaan en transcriberen, de gevoeligheid van een deel van het materiaal en het gebrek aan tools om te gebruiken en te reflecteren op de inhoud. Dit zijn generieke problemen voor alle onderzoekers die zich bezighouden met gesproken verhalen. Een verbeterde en gebruiksvriendelijke deponering workflow die automatisch verbinding maakt naar een automatische spraak transcriptieservice zal een aanzienlijk deel van dit probleem oplossen.

Bovendien maakt de verbeterde workflow de ontwikkeling van nieuwe tools mogelijk die vooral beogen reflectie te vergemakkelijken door het bronmateriaal te contextualiseren met gebruikerslagen interpretaties, waarbij het standpunt van de onderzoeker in perspectief wordt geplaatst. De achterkant openen de scènes van musea op een slimme manier, OH-SMArt bevordert onderzoek met gesproken verhalen rond kunstwerken en draagt daarmee bij aan bestaande digitale onderzoeksinfrastructuren domeinbrede toepassingen voor kennisontwikkeling.OH-SMArt richt zich op drie aspecten: nieuwe methoden om informatie te archiveren, ontsluiten en koppelen van audiovisuele gegevens; nieuwe hulpmiddelen ter ondersteuning van reflexief onderzoek; en manieren om de resultaten en betrekken gebruikersgroepen voor langdurig gebruik.

Pandora

PANDORA levert tools op waarmee black-box algoritme analyses uitgevoerd kunnen worden door onderzoekers. Tevens wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het publiek Het projectteam bestaat uit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (coordinator), Trollrensics, de Universiteit Maastricht en Pointer, de journalistieke redactie van de KRO-NCRV. weerbaarder te maken tegen de invloed van desinformatie. Resultaten worden gedeeld met de academische gemeenschap en zullen beleidsmakers over het ‘auditen’ van algoritmen informeren.

PITCHED/WAIVE erfgoed op de dansvloer

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ontvangt een bijdrage van het Mondriaan Fonds voor de ontwikkeling van PITCHED: een ‘slim DJ-systeem’. PITCHED verwerkt digitaal audiovisueel erfgoed tot nieuwe elektronische muziek met bijpassend beeldmateriaal. In de unieke setting van een live optreden kan een nieuw publiek kennis maken met digitaal erfgoed. Voor PITCHED gaat het Beeld & Geluid de samenwerking aan met Thunderboom Records en kunstenaar Arran Lyon.

Podiumkunst.net

Podiumkunst.net is een netwerkorganisatie die het grote verhaal van de podiumkunsten (muziek en theater) in Nederland wil vertellen. Het consortium bestaat uit zes partners die actief zijn in de podiumkunsten en netwerkpartners uit podiumkunsten- en erfgoedsector.

We verbinden de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Dat doen we door de digitale informatie die afzonderlijke instellingen op deze gebieden in hun archief hebben aan elkaar te koppelen.

Podiumkunst.net legt de basis voor een digitale infrastructuur om de gecreëerde materialen en collecties digitaal tot leven te brengen, te verbinden en nieuwe vormen van gebruik te faciliteren. En draagt bij aan de deskundigheid van de muziek- en theatersector.

Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

Polifonia

In dit onderzoeksproject worden de verbindingen tussen muziek, mensen, plaatsen en evenementen onderzocht en gerecreëerd, van de zestiende eeuw tot de moderne tijd. De bevindingen van Polifonia worden voor iedereen beschikbaar gesteld in een wereldwijd-verbonden online database en vergroten ons begrip van het Europese muzikale erfgoed. Het project Polifonia heeft als doel kunstmatige-intelligentietools te ontwikkelen om door enorme hoeveelheden geluiden en teksten in verschillende talen te navigeren, om te begrijpen hoe muziek veranderde en reageerde op het sociale en politieke milieu in de afgelopen zes eeuwen.

NWO JPI Polyvocal Interpretation of Contested Colonial Heritage (PICH)

Het project heeft tot doel de belangrijkste voorbeelden van koloniaal audiovisueel erfgoed in de drie betrokken archieven te identificeren, een gemeenschappelijke kaart te maken van gedeelde raciale representaties die verband houden met hun respectievelijke imperiale contexten, problematische visualisatie en taal te identificeren en een dialoog op gang te brengen tussen de archieven en een verscheidenheid aan van gebruikers, waaronder archivarissen, onderzoekers, filmmakers en basis organisaties. Het gedigitaliseerde koloniale audiovisuele erfgoed wordt verzorgd door drie nationale archieven: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Franse Institut National de l’Audiovisuel (INA) en Pitt Rivers Museum in Oxford, VK. Het algemene resultaat van het project is het creëren van een polyvocaliteit die kan worden opgenomen in het archief zelf en nieuwe manieren biedt om het verleden binnen te gaan en te verkennen via een hedendaags interpretatief kader. Hiertoe zullen geavanceerde technologieën worden gebruikt om te bestuderen hoe archief- en hedendaagse talen kunnen worden overbrugd, en om transnationale verkenning van meerdere archieven te ondersteunen via een enkele interactieve gebruikersinterface.

Proof of Provenance

In een coalitie met zeven andere partijen gaat PublicSpaces het komend jaar bouwen aan Proof of Provenance, een systeem dat moet helpen om desinformatie en fake-news te voorkomen. In het consortium nemen PublicSpaces, NPO, Beeld & Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, Waag, VPRO, de stichting Privacy by Design en de Radboud Universiteit deel. Deze partijen worden gedreven door een gemeenschappelijke zorg over de authenticiteit van onze nieuwsvoorziening.

Recharge

RECHARGE gaat over participatie en de waarde van cultureel erfgoed en haar instellingen. Na de pandemie wordt de rol die veel CHI’s spelen bij het betrokken en mentaal gezond houden van burgers door middel van een verscheidenheid aan creatieve initiatieven algemeen erkend; dit was echter ook een tijd van financieel verlies. Die creativiteit omzetten in geld dat de instelling overeind houdt, is de uitdaging die RECHARGE gaat beantwoorden. Participatie is de kern van de waardepropositie van instellingen voor cultureel erfgoed en kan het middel zijn waardoor gemeenschappen - of het nu gaat om bedrijven, burgers of andere CHI’s - belanghebbenden van CHI’s worden. RECHARGE zal een iteratieve en intrinsiek participatieve omgeving opzetten - de Living Labs - als middel om participatieve bedrijfsmodellen samen te creëren en te prototypen. Het consortium zal dit proces actief documenteren en analyseren, wat zal resulteren in economische maatstaven voor effectiviteit, indicatoren van duurzaamheid en participatie, museale herprofilering van sociale en culturele ruimtes, culturele en sociale waardering, en bestuurlijke ontwikkeling van participatieve bedrijfsmodellen. RECHARGE combineert zowel rigoureus academisch onderzoek als praktische analyse via het Living Lab en levert een Playbook met de ingrediënten en recepten die kunnen worden aangepast aan lokale omgevingen om participatieve bedrijfsmodellen voor hun gemeenschappen te creëren. De online kennisbank, gevuld met onderzoeksresultaten, zal de opname in de sector en onder geïnteresseerde gemeenschappen ondersteunen, terwijl de Academie de CHI-netwerken zal betrekken en capaciteit zal opbouwen om echt een verschil te maken in het landschap van CHI’s. RECHARGE beschikt over een multidisciplinair team dat verschillende universitaire afdelingen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties en CHI-vertegenwoordigers uit zes EU-landen samenbrengt. Samen zullen we de CH-sector veerkrachtiger maken en beter toegerust om toekomstige uitdagingen en transities het hoofd te bieden.

RE-FRAME

Draagt bij aan de Kennis en Innovatieagenda (KIA) van CLICKNL, specifiek de roadmap Value Creation, die “gericht op de creatieve industrie zelf en gaat over de nieuwe rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden die creatieve professionals krijgen toebedeeld” (Veerkracht 2020). RE-FRAME bestaat uit twee projecten: RE-FRAME Deel 1, en het vervolgproject RE-FRAME Deel 2. Samenvattend gaan we in RE-FRAME de journalistieke praktijk onderzoeken en kijken wat de rol is van digitale data (bronnen) en tools in het zoek-, selectie-, interpretatie- en publicatieproces bij audiovisuele journalistieke producties. Het fundamentele uitgangspunt daarbij is om goed gegrond en vanuit de praktijk, dus met de journalisten zelf en circulair, te gaan kijken in welke mate en hoe data, zoeksystemen en journalistieke routines de praktijk van audiovisuele vertellingen beïnvloeden.

Retina

Desinformatie is een groot en groeiend probleem. Er zijn al veel instrumenten ontwikkeld om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten, maar deze worden (nog) niet optimaal ingezet omdat intermediairs moeite hebben de juiste tools te selecteren. Met dit project project slaan de KB, Probiblio, Rijnbrink en Beeld & Geluid de handen ineen om een routekaart te ontwikkelen voor bibliotheekprofessionals, waarin het aanbod overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Via het open source platform wordt vervolgens gewerkt aan het opbouwen van een open, actieve lerende community van professionals, zowel uit het bibliotheekveld als daarbuiten. Insteek is de routekaart in een later stadium ook aan andere doelgroepen aan te bieden.

Rewind and Record

Dit onderzoeksproject zal de conceptuele onderbouwing en ethische benaderingen bieden voor een theorie van verandering rond gemeenschappelijke betrokkenheid bij audiovisueel erfgoed. Met behulp van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om de praktijk van het blootleggen van ethische onrechtvaardigheden en het herstellen van relaties met voorheen uitgesloten groepen te verankeren, zal dit onderzoek de volgende vraag onderzoeken: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tools om geschiedenis terug te spoelen en vast te leggen toegankelijk zijn voor alle mensen, en tegelijkertijd deze verhalen op een betrouwbare manier bewaren en delen als onderdeel van het nationale media-erfgoed verhaal? De methodologie omvat bureauonderzoek, interviews, discussies en een casestudy die gebaseerd is op hands-on betrokkenheid van de basis. De focus zal specifiek liggen op het werken met de LGBTQ+-gemeenschap, die bijzonder vatbaar is geweest voor uitwissing in de media en in museale en archief praktijken. Doel is om musea en archieven te helpen door een duidelijk pleidooi te houden voor co-creatie en gemeenschaps verzameling waar ze van kunnen leren, opvolgen en aanpassen.

Ronde Tafel Desinformatie

BZK initieerde het idee een netwerk te starten met verschillende organisaties en groepen op het gebied van desinformatie en er heeft een verkenningsessie met stakeholders plaatsgevonden. Beeld & Geluid heeft als één van de aanwezigen de taak opgepakt deze plannen aan de hand van de verzamelde input verder uit te werken, een subsidieaanvraag te doen en als secretaris van de Rondetafel Desinfo het voortouw te nemen. Dit leidde tot de subsidieaanvraag voor deze onafhankelijke Rondetafel over desinformatie. Tegen het einde van de pilotfase wordt geïnventariseerd of de expertgroep uitgebreid zal worden en tot een groter netwerk moet leiden. De sessies worden voorbereid en gefaciliteerd Beeld & Geluid. Deze rol houdt in: Selectie, uitnodiging van en contact met Rondetafel Desinfo deskundigen. Organisatie en invulling sessies, inclusief benaderen sprekers verslaglegging. Alle Rondetafel kerngroepleden hebben gelijke zeggenschap over de invulling en vorm van de bijeenkomsten, over de uit te nodigen thema-experts, en over de informatiedeling in het verslag. De kerngroepleden kunnen hun verzoeken schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de secretaris van Beeld & Geluid of met de complete expertgroep delen. Beeld & Geluid streeft ernaar de behoefte en wensen, indien nodig met hulp van de kerngroepleden, te vertalen naar de invulling van de activiteiten.

Sane

De Secure ANAlysis Environment (SANE) is een virtuele, volledig afgeschermde computer met vooraf goedgekeurde analysesoftware (zoals R- en Jupyter-notebooks) en toegang tot de gevoelige gegevens. Het stelt de gegevensaanbieder in staat om volledige controle te behouden, terwijl de onderzoeker toch de gegevens op een handige manier kan bestuderen.

Onderzoekers kunnen de data analyseren binnen de SANE-omgeving, nadat de dataprovider toegang heeft verleend. Resultaten van de analyses kunnen alleen na verificatie door de dataprovider naar de eigen computer van de onderzoekers worden geëxporteerd. De dataprovider kan zelfs voorkomen dat de onderzoeker de data inziet. Alle handelingen van de onderzoeker worden gemonitord. Het uploaden van gegevens kan ook worden voorkomen, omdat het combineren van meer gegevens kan leiden tot de-anonimisering.SANE is er in 2 varianten. Met Tinker SANE kan de onderzoeker de data inzien en manipuleren. Bij Blind SANE dient de onderzoeker een algoritme in zonder de data te kunnen zien en keurt de dataprovider het algoritme en de output goed. De belangstelling voor SANE is groot: nog voordat het projectteam van start ging, hebben al 6 partijen interesse getoond. SANE wordt ontwikkeld door Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities), SURF en KB , Koninklijke Bibliotheek van Nederland.

SMILES

Een mediawijsheidsproject dat jongeren helpt om nepnieuws te bestrijden. Binnen dit project wordt een reeks workshops ontwikkeld en uitgevoerd in scholen en bibliotheken in Nederland, Spanje en België gericht op scholieren tussen 12 en 15 jaar. Het SMILES-team zal innovatieve educatieve benaderingen door leerkrachten en bibliothecarissen testen in de vorm van nepnieuwsinterventies op middelbare scholen, en hiervan de effectiviteit meten. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van de volgende drie resultaten:een baseline-studie die rapporteert over verschillende onderwijsbenaderingen in Europa; een trainingsprogramma om het veilige en verantwoorde gebruik van digitale media-instrumenten te bevorderen; een rapport over de effectiviteit van de SMILES-aanpak.

Tel Mee Met Taal

Een langlopend landelijk actieprogramma gericht op laaggeletterdheid.

Onder regie van de interdepartementale werkgroep van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met experimenten werd geprobeerd de digitale inclusie op websites te bevorderen. Dit werd gedaan door digitaal minder vaardig gedrag te herkennen op publieke websites, gebruikmakend van AI., Daarnaast werd gekeken hoe mensen vervolgens konden worden doorgeleid naar passend hulpaanbod. Voor de experimenten is gekozen om met websites van publieke organisaties te werken, waarmee de doelgroep zelf regelmatig te maken had. De experimenten zijn opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven en gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Veel aandacht is besteed aan de ethiek van het inzetten van AI.

Translating Media Pasts

Het belang van het vertalen van media verleden om de burgers van morgen te informeren. Verkennen van de kansen en uitdagingen van ondertiteling van de archieven voor toegankelijkheid, hergebruik in het onderwijs en betrokkenheid van de gemeenschap. Hoe kan audiovisueel erfgoed grenzen, culturen, talen en fysieke uitdagingen overschrijden? Hoe kan vertaling, in de breedste zin van het woord, bijdragen aan meer diversiteit, gelijkheid en inclusie in Europese audiovisuele archieven? Een project door Europa’s grootste netwerk van audiovisuele archieven met onderzoekers, kunstenaars, archivarissen en mediaprofessionals uit heel Europa.

TransMIXR

De toekomst van media-ervaringen moet nog worden geschreven, en de volwassenheid van eXtended Reality (XR) en kunstmatige intelligentie (AI) technologieën biedt een unieke kans voor de Europese creatieve en culturele sector (CCS) om digitale co-creatie opnieuw uit te vinden, interactie- en betrokkenheid mogelijkheden. TransMIXR, een consortium van acht vertegenwoordigers van de CCS en twaalf toonaangevende industriële en academische partners, combineert de noodzakelijke interdisciplinaire vaardigheden en domeinexpertise om een reeks mensgerichte tools te creëren voor de productie en consumptie van content op afstand via sociale virtual reality. Het TransMIXR-platform van het project biedt een gedistribueerde XR Creation Environment die samenwerking op afstand ondersteunt en XR Media Experience Environment voor de levering en consumptie van zeer suggestieve en zeer sociale meeslepende media-ervaringen. De baanbrekende AI-technieken voor het begrijpen en verwerken van complexe media-inhoud zullen het hergebruik van heterogene activa op meeslepende platforms voor het leveren van inhoud mogelijk maken. Met behulp van de Living Labs-methodiek zal TransMIXR vier pilots ontwikkelen en evalueren die de visie van toekomstige media-ervaringen tot leven brengen in vier CCS-domeinen: Nieuwsmedia en omroep, podiumkunsten en cultureel erfgoed. Bovendien zal het project de creativiteit van de CCS benutten en interdisciplinaire samenwerkingen smeden om te demonstreren hoe meeslepende sociale ervaringen kunnen worden overgedragen naar nieuwe toepassingsgebieden buiten de CCS. De resultaten van het project zullen bijdragen aan het actieplan voor media en audiovisuele media van de Europese Commissie, met name het stimuleren van de acceptatie van XR-technologieën, het openen van nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsmodellen in nieuwe toepassingsgebieden en markten, en het verkrijgen van wereldwijd leiderschap in XR-technologieën, gebaseerd op Europese waarden zoals waarheidsgetrouwheid, diversiteit, verbondenheid en universaliteit.

Twixl

Het project Twixl ontwikkelt een infrastructuur waarmee SSH-onderzoekers systematisch actuele en opkomende publieke debatten over cruciale maatschappelijke vraagstukken in Nederland kunnen onderzoeken. Om de nieuwe infrastructuur te ontwikkelen en de waarde ervan voor onderzoek aan te tonen, zal een team van ontwikkelaars van SURF, Koninklijke Bibliotheek en Beeld & Geluid en twee postdocs, van UvA en RUG, nauw samenwerken met SSH-onderzoekers in proof-of-concept onderzoeksprojecten. De infrastructuur wordt ingebed in de CLARIAH Media Suite en het geplande ODISSEI Media Content Analysis Laboratory.

VisXP

Het project VisXP, Interactieve Visuele Exploratie van Media Archieven, heeft het doel om AI technologie breed inzetbaar te maken binnen media archieven op basis van interactieve lerende interfaces die gebruikers zelf in staat stelt om de data visueel te verkennen. Dit vereist onderzoek naar het combineren van de verschillende soorten databronnen binnen archieven, voor zowel de analyse als voor het tonen en visualiseren in de interface. Om het onderzoek ook een praktische vorm te geven binnen de media-archief-context wordt er een interactieve lerende module ontwikkeld. Middels deze module kunnen gebruikers zelf data organiseren, categoriseren, en interpreteren om tot antwoorden te komen op onderzoeks- en informatievragen. De broncode van de module wordt open-source beschikbaar gesteld om samenwerking met andere partijen binnen de creatieve industrie mogelijk te maken.

Watching Videos like a historian

Mediageletterdheid wordt algemeen beschouwd als een cruciale vaardigheid voor burgers om kritisch door informatiebronnen te navigeren, of ze nu online, op sociale media of via andere kanalen worden gedeeld. Toch hebben de huidige initiatieven ter bevordering van mediageletterdheid nog niet voldoende actie opgeleverd om de noodzakelijke systeemverandering tot stand te brengen. Docenten moeten voldoende toegerust zijn om mediawijsheid bij te brengen om van hun leerlingen bewuste en kritische burgers te maken. “Watching Videos like a historian” zal het aantal goed geïnformeerde, mediageletterde jonge burgers radicaal doen toenemen. Het project levert manieren om geschiedenis en burgerschap te onderwijzen met betrouwbare audiovisuele (AV) erfgoedbronnen van omroepen en archieven die studenten in de hele EU aanzetten tot kritisch nadenken over het verleden. Het project verenigt docenten lokale geschiedenis en burgerschap en houders van AV-collecties om op maat gemaakte educatieve oplossingen te ontwikkelen, implementeren en evalueren die zijn afgestemd op hun lokale onderwijscontext en die gemakkelijk kunnen worden opgeschaald. Dit wordt gedaan door onderzoek naar functionele en didactische vereisten, ontwikkeling van tools en integratie in bestaande platforms, capaciteitsopbouw van docenten en AV-collectiehouders en een bewustmakingscampagne over de waarde van media geletterdheid door historische en maatschappelijke lenzen. Door deze acties zullen alle onderwijzers in Europa gratis toegang hebben tot nieuw onderzoek en middelen die ze kunnen gebruiken om mediageletterdheid te bevorderen en zullen ten minste 1.000 onderwijzers de capaciteit hebben verworven om AV-materiaal op een zeer impactvolle manier te gebruiken. De partners hebben nieuwe inzichten waarmee ze in de toekomst meer docenten kunnen bereiken en ondersteunen. Drie Europese NGO’s in het kernconsortium - EuroClio, de Europeana Foundation en de EUscreen Foundation zullen hun strategische planning afstemmen op de resultaten van dit project. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt meer dan 40.000 docenten en 50 AV-collectiehouders en geeft toegang tot meer dan 50 miljoen objecten.

PDF DOWNLOAD

Bijlagen