Jaarverslag 2022

Financieel verslag 2022

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar voor Beeld & Geluid. Er kwamen nieuwe loten aan de B&G-boom. Zo was op 1 januari de fusie met Muziekweb een feit en kwam daar op 1 juli Broadcast Magazine, inclusief de daaraan verbonden activiteiten bij. Dit alles heeft vanzelfsprekend impact gehad op de gehele organisatie maar ook op de financiële huishouding van Beeld & Geluid. De lasten en baten zijn in één jaar tijd gegroeid van € 35 miljoen naar € 42 miljoen en stijgen in 2023 verder naar € 47 miljoen mede door de opening van ons nieuwe museum. Zoveel nieuwe ontwikkelingen brengen extra onzekerheid met zich mee ten aanzien van het uiteindelijk financiële resultaat.

In het afgelopen jaar zijn landelijk, en ook voor Beeld & Geluid, de coronamaatregelen gestopt. Eerder hadden we in het begin jaar nog te maken met diverse lockdowns. Al snel werden deze opgeheven en gingen we langzaam maar zeker weer richting de van ouds bekende situatie. Langzaam is het juiste woord hier. We merkten dit aan de achterblijvende zakelijke verhuur en bijvoorbeeld het museumbezoek in Den Haag. Hierdoor bleven de inkomsten wat achter op de verwachtingen en is het resultaat van de vestiging Den Haag nog niet op het beoogde resultaat. Overigens was dit een landelijk gegeven. Theaters, musea en congrescentra hadden allen last van achterblijvend bezoek waarbij het wegblijven van meer dan 40 % van bezoekers/klanten niet ongewoon was. Het thuiswerken is verminderd en afhankelijk van de mogelijkheden hielden we vast aan de ingezette 50-50, in casu 50% thuis en 50% op locatie. Dit laatste is een doel waar we aan blijven vasthouden. Het wordt gewaardeerd door medewerkers, we creëren op deze manier extra flexibiliteit in de beschikbare werkplekken op kantoor en dragen ook bij aan de duurzaamheid vanwege het verminderde woonwerk-verkeer. Daarnaast was er door de in februari gestarte Oekraïne-oorlog een ongekende inflatie die niet voorzien was ten tijde van het opstellen van de begroting. Voor die inflatie geldt dat deze niet alleen tot het instituut beperkt bleef maar de hele internationale gemeenschap heeft getroffen. Deze inflatie zal ook doorwerken in de komende jaren. Inmiddels lijkt de inflatie wat gedempt, maar is nog steeds aan de zeer hoge kant.

In de vorige alinea is aangegeven dat het tekort van Den Haag op het resultaat een negatieve invloed heeft. Door de eerder genoemde inflatie vielen ook de activiteiten rond Broadcast Magazine en Muziek web enigszins tegen in 2022. Voor Broadcast Magazine is dit mede vanwege seizoensinvloeden, Dat zal in 2023 bijtrekken. Voor het resultaat van Muziekweb speelt ook het achterblijven van het ministerie ten aanzien de afgesproken transitiesubsidie met OCW. Voor 2023 lijkt een positieve correctie hiervan in het verschiet te liggen.

Uiteindelijk sluiten we het jaar 2022 toch af met een klein positief resultaat ten opzichte van de geconsolideerde begroting. Dit positieve resultaat is met name ontstaan door veel kleine onderbestedingen bij de verschillende doelgroepen en afdelingen. In veel gevallen zijn de onderbestedingen ontstaan doordat vacatures langer open stonden dan voorzien door de dynamische arbeidsmarkt van de afgelopen periode. Hierdoor hebben veel afdelingen te maken gehad met een grotere werkdruk om vooral de activiteiten goed doorgang te laten vinden. Er wordt gewerkt aan een nieuw wervingsbeleid om in 2023 de vacatures op een juiste manier in te kunnen vullen. Het geconsolideerd tekort voor 2022 was begroot op € 4,3 miljoen en we zijn geëindigd op € 2,9 miljoen. Het positieve verschil bedraagt € 1,4 miljoen maar daarvan zijn € 0,6 vooruit ontvangen subsidies. Deze worden niet toegevoegd aan de eigen reserves maar aan het zogeheten OCW-bestemmingsfonds. Het resterend epositieve verschil bedraagt € 0,8 miljoen. Hierbij dient nadrukkelijk te worden opgemerkt dat dit opgebouwd is uit incidentele meevallers.

De solvabiliteit bedraagt eind 2022 21% en is daarmee gestegen ten opzichte van 2021 (13%). Deze stijging komt met name door de fusies met Muziekweb en vestiging Beeld & Geluid Den Haag. Het is te verwachten dat door inzetten van de bestemmingsreserves deze in de komende jaren zal dalen.

Beeld & Geluid verwacht dat de toekomstige daling van de solvabiliteit niet tot financieringsproblemen zal leiden. De verstrekker van de enige lening aan Beeld & Geluid (Bank Nederlandse Gemeenten) heeft ruim voldoende zekerheden. Het feit dat Beeld & Geluid geen nieuw vreemd vermogen hoeft aan te trekken, maakt het dan ook niet nodig beleid te ontwikkelen om de solvabiliteit te verbeteren.

De liquiditeitspositie is in 2022 gedaald ten opzichte van vorig jaar en de current ratio bedraagt nu 173 (2021: 236). Deze daling komt met name voort uit de investeringen en het negatieve resultaat. Eén en ander wordt toegelicht in het kasstroomoverzicht in de financiële jaarverslaggeving.

Beeld & Geluid kan op de korte en middellange termijn aan zijn verplichtingen voldoen zonder vreemd vermogen aan te trekken.

De liquiditeiten van Beeld & Geluid worden in overeenstemming met het ‘treasury-statuut’ op rekeningen geplaatst bij banken met minimaal een AA-rating van één van de erkende ratingbureaus (Standard & Poor, Moody’s of Fitch IBCA) voor geldmarktproducten.

Naar verwachting zullen de liquiditeiten in 2023 weer toenemen. De investeringen gaan aanzienlijk lager uit vallen en het resultaat zal positiever zijn. Daarnaast zal het bedrag aan vooruit ontvangen subsidies substantieel toenemen naar verwachting.

PDF DOWNLOAD

Financieel verslag 2022