Jaarverslag 2022

Staat van baten en lasten 2022

(in euro's)

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

Baten

Eigen inkomsten

Directe inkomsten

Opbrengsten

6.267.864

6.367.223

5.079.201

Sponsorinkomsten

838.431

1.429.036

969.804

Overige inkomsten

53.498

43.294

41.471

Totaal eigen inkomsten

7.159.793

7.839.553

6.090.476

Bijdragen/subsidies

Jaarlijkse bijdrage OCW

27.050.261

24.660.069

25.598.467

Aanvullende steun COVID-19

1.066.700

Overige bijdragen/subsidies

7.725.078

7.183.074

7.970.982

Totaal bijdragen/subsidies

34.775.339

31.843.143

34.636.149

TOTALE BATEN

41.935.132

39.682.696

40.726.625

Lasten

Beheerlasten materieel

4.101.610

4.758.558

4.548.397

Beheerlasten personeel

3.593.827

2.943.496

3.297.303

Beheerlasten totaal

7.695.437

7.702.054

7.845.700

Activiteitenlasten materieel

16.288.143

16.174.252

15.735.480

Activiteitenlasten personeel

17.967.590

17.273.491

16.621.420

Activiteitenlasten totaal

34.255.733

33.447.743

32.356.900

Totaal lasten

41.951.170

41.149.797

40.202.600

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

(16.038)

(1.467.101)

524.025

Saldo rentebaten/-lasten

(2.861.464)

(2.880.000)

(2.989.711)

Exploitatieresultaat

(2.877.502)

(4.347.101)

(2.465.686)

Mutatie bestemmingsreserves

2.877.502

4.347.101

2.390.686

Netto resultaat

(75.000)

PDF DOWNLOAD

Staat van baten en lasten 2022